novac-pare-lova-kredit-porez-poduzetnici-dvostruko-oporezivanje-hrvatska-sad
Metković

Grad Metković: Raspisan natječaj za stipendije

 1. Za akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se stipendije studentima u slijedećim kategorijama:

 •                  A) uspješni i daroviti studenti – 10 stipendija i to: 3 stipendije za prvu godinu  studija i 7 stipendija za ostale godine studija,
 •                  B) studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa – 10 stipendija,
 •                  C) studenti deficitarnih zanimanja (doktor/doktorica medicine, magistar/magistra
 •                       farmacije,magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva,magistar/magistra
 •                       inženjer/inženjerka strojarstva,magistar/magistra kemije i biologije, magistar/
 •                       magistra matematike i fizike,magistar/magistra psihologije,magistar/magistra
 •                       muzike(instrumenti),sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica ranog i predškolskog
 •                       odgoja i obrazovanja, viša medicinska sestra/tehničar) – 10 stipendija i to:
 •                       3 stipendije za prvu godinu studija i 7 stipendija za ostale godine studija,                           
 •                  D) studenti koji su djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata–
 •                       onoliki broj stipendija koji odgovara broju prijavljenih studenata.
 •                  E) studenti s invaliditetom – onoliki broj stipendija koji odgovara broju
 •                       prijavljenih studenata.

 2. Opći uvjeti:

                  Pravo natjecanja imaju redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

 •                   1. državljani Republike Hrvatske,
 •                   2. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike
 •                       Hrvatske: na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim
 •                       sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim
 •                       sveučilišnim  studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim
 •                       stručnim studijima  i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
 •                   3. da imaju prebivalište kao i jedan od roditelja na području Grada Metkovića
 •                       u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja,
 •                   4. da nisu stariji od 27 godina.
 •                   Pravo natjecanja imaju i redoviti i izvanredni studenti s invaliditetom koji pored općih uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispunjavaju uvjet da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
 •                   Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.

3. Posebni uvjeti:

 •           Posebni uvjeti za dodjelu gradskih stipendija u kategoriji:
 •           A) – uspješni i daroviti studenti – prve godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80, a studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 4,00.
 •            B) – studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa – trebaju biti iz obitelji kojoj prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 1.250,00 kuna i koji su u prethodnoj godini obrazovanja ako se radi o studentima prve godine studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50, a studenti druge, treće, četvrte i pete godine ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,00.
 •            C) – studenti deficitarnih zanimanja – koji su u prethodnoj godini obrazovanja ako se radi o studentima prve godine studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00, a studenti druge, treće, četvrte i pete godine ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,50.
 • 4. Na natječaj za dodjelu stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:
 •                    – koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 •                    – koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju
 •  je raspisan natječaj.
 • 5. Kriteriji za dodjelu stipendije:
 •                    – za kategoriju A – uspješni i daroviti studenti kriterij je opći uspjeh, odnosno prednost pri izboru imaju studenti koji su ostvarili veći prosjek ocjena, obračunatim na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su sudjelovali na znanstvenim i stručnim projektima, koji imaju objavljene stručne radove ili neka druga postignuća vezana uz školovanje u prethodne dvije godine obrazovanja.
 •                     – za kategoriju B – studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa kriterij je prihod, odnosno prednost pri izboru imaju studenti koji su iz obitelji sa nižim prosječnim mjesečnim prihodom po članu obitelji u prethodna tri mjeseca.
 •                     Ukoliko je dva ili više studenata iz obitelji sa istim prihodima, prednost ima student koji je u prethodnoj godini  obrazovanja ostvario veći prosjek ocjena.
 •                     Ukoliko je student iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, ili od Grada ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja), onda ostvaruje prednost ispred studenta iz stavka 1. i 2., a ako je dva ili više studenata iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi, prednost ima student koji je u prethodnoj godini  obrazovanja ostvario veći prosjek ocjena.
 •                     U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni prihodi obitelji  u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan natječaj, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.   
 •                     – za kategoriju C – studenti koji su upisali deficitarna zanimanja, kriterij je opći uspjeh, odnosno prednost pri izboru imaju studenti koji su ostvarili veći prosjek ocjena, obračunatim na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su sudjelovali na znanstvenim i stručnim projektima, koji imaju objavljene stručne radove ili neka druga postignuća vezana uz školovanje u prethodne dvije godine obrazovanja.               
 •                    – za kategoriju D – studenti koji su djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom i sukladno uvjetima iz točke 2..
 •                    –  za kategoriju E  –  studenti s invaliditetom ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom i sukladno uvjetima iz točke 2..
 • 6. Iznos i trajanje stipendije:
 •                      Mjesečni iznos gradske stipendije je 1.200,00 kuna.
 •                      Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020./2021. godinu i isplaćivat će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2020. godine do srpnja 2021.godine.  

7. Natječajna dokumentacija:

                     Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 1. preslik osobne iskaznice,
 2. potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2020./2021., a studenti s invaliditetom potvrdu visokog učilišta o redovnom ili izvanrednom upisu u akademsku godinu 2020./2021.,
 3. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i za jednog roditelja,
 4. ovjereni prijepis ocjena završnog razreda za studente prve godine, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina (dostavljaju studenti iz kategorije A,B,C),
 5. dokaz o uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima ili neka druga postignuća vezana uz školovanje u prethodne dvije godine obrazovanja (dostavljaju studenti iz kategorije A,C),
 6.  potvrdu o mjesečnim prihodima članova obitelji za prethodna tri mjeseca od raspisanog natječaja (dostavljaju studenti iz kategorije B),
 7.  potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji (dostavljaju studenti iz kategorije B),
 8.  potvrdu ili rješenje Centra za socijalnu skrb ili Grada, ako obitelj ostvaruje jedan od oblika socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada ili naknada za troškove stanovanja) (dostavljaju studenti iz kategorije B),
 9.  izjavu o članovima obitelji (dostavljaju studenti iz kategorije B),
 10. za nezaposlene uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dostavljaju studenti iz kategorije B),
 11. dokaz o smrti hrvatskog branitelja (dostavljaju studenti iz kategorije D),
 12. dokaz o registraciji osoba s invaliditetom u Hrvatskom registru o osobama s   invaliditetom (dostavljaju studenti iz kategorije E).
 • 8.Podnošenje prijava:
 •                      Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 30. listopada do 14. studenog 2020.godine preporučeno poštom na slijedeću adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.
 •                      Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.
 •                      Dopuna dokumentacija koja stigne izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi, neće se razmatrati.
 •                      Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
 •                      Obrazac prijave i Izjava o članovima obitelji može se preuzeti na web stranici www.grad-metkovic.hr.