Dubrovačko-neretvanska županija

Rezultati javnog uvida u prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata na Neretvi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“.

Navedenom Uredbom novim područjem zaštite proglašava se jezero Kuti dok se mijenjaju granice Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Ušće Neretve uz proširenje na lagunu Parila, a postojeći Značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne smanjuje obuhvat i prekategorizira se u posebni rezervat.

U sklopu javnog uvida koji je trajao 30 dana, 10. lipnja ove godine održano je i javno izlaganje u Mliništima gdje je lokalnom stanovništvu i dionicima prezentirano kakve promjene donosi planirana zaštita. Nakon zaprimanja primjedbi, Ministarstvo je uskladilo Prijedlog Uredbe s konstruktivnim prijedlozima, a korigiran je i dio granica što je utjecalo na smanjenje površina predloženih za zaštitu.

Lokalno stanovništvo je tijekom javnog uvida izdvojilo brojne pritiske kojima je izložen prostor Delte Neretve, među kojima se ističu negativni utjecaj projekta Gornji horizonti u BiH, smanjen dotok slatke vode, zaslanjivanje Neretve, klimatske promjene, invazivne strane vrste, krivolov, korištenje zabranjenih pesticida itd.

Navedena područja predložena za proglašenje kao posebni rezervati su mala područja unutar delte s još uvijek očuvanim jedinstvenim i reprezentativnim močvarnim staništima i karakterističnim vrstama od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku. Upravo je obuhvat i kategorija posebnih rezervata odgovor koji optimalno može doprinijeti očuvanju prirode, ali i zadržavanju svih onih, trenutno prisutnih aktivnosti u tom prostoru, koje ne narušavaju svojstva zbog kojih su rezervati predloženi.

Očekuje se da će primjena i provedba ove kategorije zaštite doprinijeti poboljšanju stanja ptica močvarica u cijelom području delte, a to se odnosi i na lovne vrste, a prije svega lisku. Uz to, očekuje se pozitivan učinak rezervata na očuvanje tradicije lova liske te suradnja lovaca i zaštite prirode na očuvanje ornitofaune delte i njihovih staništa te zajednička koordinirana borba protiv krivolova.

Cilj je postići jednak učinak i na riblje vrste koje koriste područje ušća Neretve i lagune Parila za novačenje. Naime, upravo su se zone bez ribolova pokazale najučinkovitijom mjerom za očuvanje ribljeg fonda te obnovu i održavanje populacija ribolovnih vrsta u širem prostoru oko takvih zona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *