Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?

Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?

Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?

Chắc chắn trong những năm tháng là cử nhân, chúng ta đều được tiếp cận đến bộ môn triết học và biết về khái niệm nền tảng vật chất. Tuy nhiên để hiểu sâu thêm vật chất là gì? Định nghĩ về vật chất của Lênin, xin mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi!

Vật chất là gì?

Trích từ sách giáo trình Triết học, định nghĩa vật chất của Lê nin có nội dung như sau:
Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

Phân tích khái niệm

Vật chất dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó, có thể tác động để gây nên cảm giác cho con người. Từ cảm giác tác động bởi vật chất, con người hình thành nên đánh giá và nhận thức về sự tồn tạo của vật chất. Vật chất trong góc nhìn của triết học, là kết quả của quá trình khái quát hóa, trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng, phản ánh cái chung, không tự sinh ra, không tự mất đi. vật chất có dạng tồn tại cố định hoặc không.

Sự vận động của vật chất

Những sự vật, hiện tượng được coi là vật chất nên chắc chắn có quá trình phát sinh, phát triển và chuyển hóa. Từ đó mà theo thời gian, một vật chất có thể biến đổi sai khác so với hình thức ban đầu. Vì tính vận động không ngừng của vật chất mà không thể đồng nhất vật chất với một hoặc một số dạng thức cụ thể. Cũng như không thể xác định vật chất với đặc điểm thể hiện của nó trong một thời điểm nhất định vì như vậy mang tính quy chụp.
Vật chất tiếng Anh là Matter.

Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin

Từ định nghĩa được nêu trên của Lê nin, chúng ta có được những đặc điểm cơ bản của vật chất như sau:

Vật chất là phạm trù triết học

Thông thường vật chất dưới góc nhìn đời sống được hiểu như một vật dụng, một tài sản của con người hoặc tồn tại nằm ngoài ý thức của con người. Nhưng đó chỉ là quan điểm mang tính cụ thể, liệt kê, chưa bao hàm được bản chất của vật chất.

Vật chất trong định nghĩa của Lê nin là kết quả của quá trình khái quát hóa, trừu tượng hóa những thuộc tính, mối liên hệ vốn có của các sự vật, hiện tượng, vì vậy đây được coi là một phạm trù triết học. Khái niệm vật chất trong triết học là khái niệm vật chất nói chung, không mang tính cụ thể liệt kê. Vì vậy cần có cách tiếp cận đúng để có góc nhìn đúng đắn.

Vật chất dùng để chỉ thực tại khách quan

Vật chất tồn tại nằm ngoài ý thức hệ và mong muốn của con người, không phụ thuộc vào con người. Chính vì vậy tồn tại khách quan chính là thuộc tính cơ bản của vật chất. Vật chất sinh ra trước, là cái xuất hiện khi chưa có loại người và chưa có ý thức.

Con người nhận thức được hay không nhận thức được vật chất thì vật chất vẫn tồn tại. Như vậy, có thể thấy rằng vật chất là thứ có trước, quyết định ý thức.

Vật chất với tương quan về cảm giác

Như đã nói ở trên, con người nhận thức được sự tồn tại của vật chất thông qua cảm giác. Khi có yws thức, con người mới có thể cảm nhận những cảm giác về sự tồn tại của vật chất. Vật chất được cảm giác chúng ta chép lại, chụp lại và phản ánh, nhưng vật chất tồn tại cũng không lệ thuộc vào cảm giác. Như vậy cảm giác hay ý thức là một phương tiện để truyền tải sự tồn tại của vật chất đến con người.

Ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lê nin

Nhận định vật chất có trước, ý thức có sau

Có thể thấy một đóng góp lớn của định nghĩa về vật chất của Lê nin là sự khẳng định vật chất ra đời trước, ý thức ra đời sau. Vật chất là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức con người. Tuy nhiên vẫn mang tính chất tồn tại song song và tác động lẫn nhau giữa vật chất và ý thức. Khi con người có nhu cầu ăn, mặc, ở,..con người đã dùng ý thức để sử dụng vật chất. Từ đó mà vật chất chính là nguồn gốc sâu xa dẫn đến sự ra đời của ý thức hệ trong con người.

Ý thức con người là sự phản ánh thực tại khách quan và là phương tiện để con người nhận thức về sự tồn tại của vật chất xung quanh.

Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?
Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?

Bác bỏ quan điểm duy tâm

Từ nhận định trên, định nghĩa về vật chất của Lê nin bác bỏ quan điểm duy tâm về phạm trù cho rằng ý thức có trước. Với các cơ sở lí luận khoa học, ý thức phải dựa trên nền tảng của vật chất để làm cơ sở.

Khắc phục những hạn chế trong các quan điểm khoa học đưa ra trước đó
Định nghĩa này khắc phục tính siêu hình, máy móc trong quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật Các Mác. Khi chủ nghĩa duy vật chưa đưa ra nguồn gốc, tính chất và dạng tồn tại của vật chất.

Tính đúng đắn

Bác bỏ quan điểm của chủ nghĩa duy vật tầm thường về vật chất khi coi ý thức là một dạng vật chất. Bởi bản chất, ý thức có tồn tại độc lập và tách biệt so với vật chất.

Nguồn: https://congdecor.vn/ban-can-biet/vat-chat-la-gi-tim-hieu-dinh-nghia-ve-vat-chat-cua-lenin.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *